Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2018

Amberfromgao
22:45
Reposted frommrrru mrrru viaaynis aynis
Amberfromgao
22:43
Amberfromgao
22:42
1585 cc4c 500
Reposted fromnonecares nonecares viaMagnolia11 Magnolia11
Amberfromgao
22:41
Reposted fromFlau Flau viabercik bercik
Amberfromgao
22:40
1300 4b7c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaxannabelle xannabelle
Amberfromgao
22:38
9012 5e6f 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viadreamadream dreamadream
22:38
0408 e2fc
Reposted fromturquoise turquoise viaimbryk imbryk
Amberfromgao
22:27
9394 719f 500
Reposted fromanheros anheros viaxannabelle xannabelle
22:26
6437 04f2 500
Reposted fromdivi divi viaxannabelle xannabelle
Amberfromgao
22:26
6701 11e2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaxannabelle xannabelle
Amberfromgao
22:25
Coś ostatnio mocno się zmieniło. Cała ja, poznaję się na nowo i wciąż nie rozumiem. Tyle ludzi przewija się wokół nas każdego dnia, a my, pogrążeni w rutynie, nie zauważamy nic poza szarą codziennością. Zaczęłam zauważać i siebie i ludzi i wszystko nagle biegnie za czymś, co niewiadome. Nie nadążam.
— Mil Mudy - "Pisząc słowa uśmiechem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaxannabelle xannabelle
Amberfromgao
22:25
Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.
— Tadeusz Konwicki.
Reposted fromnutt nutt viaxannabelle xannabelle
Amberfromgao
22:24
7809 6c0e
Amberfromgao
22:23
0241 2ce6
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viarudosci rudosci
22:22
9780 1bc8
Reposted fromkattrina kattrina viaxannabelle xannabelle
22:20
Amberfromgao
22:19
6856 b80f 500
Reposted fromdysforia dysforia viadreamadream dreamadream
Amberfromgao
22:12
2156 c140
Reposted fromMiziou Miziou viaweruskowa weruskowa
Amberfromgao
21:43
Reposted fromFlau Flau viarudosci rudosci
21:36
2703 001d 500
Reposted fromdivi divi viavstane vstane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl